תחומי עיסוק

מן העיתונות

מילון מושגים משפטי

דיני ביטוח לאומי

גמלה

כל טובת הנאה שהמוסד לביטוח לאומי מעניק מכוח חוק הביטוח הלאומי.

ביטוח זקנה

ביטוח זקנה ניתן החל מגיל 67. אם האדם ממשיך לעבוד, המועד נדחה והעובד ימשיך לשלם דמי ביטוח. החל מגיל 70 האדם יתחיל לקבל קצבה בשיעור גבוה יותר.

ביטוח שארים

מי שהיה מבוטח ונפטר ושאריו היו תלויים בביטוח שלו. ביטוח ילדים: הכוונה לקצבת ילדים ומענק לימודים לילדים.

ביטוח נפגעי עבודה

החל מסיוע תכוף יום לאחר הפגיעה ועד לקביעת אחוזי נכות, השיקום הרפואי והמקצועי.

ביטוח תאונות

אדם שנפגע בתאונה בבית, במהלך ספורט, בפנאי. הביטוח יבטח את המבוטח ל- 90 ימים אם אינו יכול לעבוד.

ביטוח אבטלה

אדם שעבד כשכיר ועבודתו הסתיימה בפיטורין/ התפטרות, זכאי לדמי אבטלה.

היוון הזכות

לעיתים, אדם שזכאי לגמלה חודשית יבקש מענק חד פעמי של מלוא הסכום. ככלל, אדם שיש לו זכות בדין רשאי להחליט איך יקבל אותה, כלומר, להוון את הזכות החודשית לתשלום אחד. עם זאת, היוון קצבה למענק חד פעמי אינו אפשרי אלא אם פקיד התביעות אישר זאת.

כפל גמלאות

המחוקק קבע שכאשר מבוטח נעשה זכאי לגמלאות שונות מענפי ביטוח שונים עקב מאורע שאיננו מאורע אחד, יהיה זכאי לשתי הגמלאות. אולם, אם זה מאורע אחד, אזי הוא לא זכאי לשתי הגמלאות ויבחר בגבוהה שבניהן "עובד"- בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי:
"עובד" - לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, היתה נעשית בידי עובד;
לעניין זה, "בן משפחה" - אחד ההורים, ילד, נכד, אח או אחות.
"עובד עצמאי" לעניין שנת מס/ חלק ממנה- מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד, והתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;
(2) הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל- 50% מהשכר הממוצע;
(3) הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א';

דמי לידה

נועד להחליף את הכנסת האישה. דמי לידה הם קצבה חודשית המשתלמת למבוטחת בעד פרק הזמן שלרגל ההריון או הלידה אם אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה.

חופשת לידה ודמי לידה לבעל

אישה ובעל יכולים לחלוק את חופשת הלידה בתנאי שגם האב וגם האם יצברו תקופת דמי ביטוח המזכה בדמי לידה של 14 שבועות. כמו כן, על בת הזוג להסכים בכתב שהאב יחליף אותה. עם זאת, האב אינו יכול להחליף את האם בששת השבועות הראשונים לאחר הלידה.

פגיעה בעבודה

תאונת עבודה או מחלת מקצוע;
"תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;
"מחלת מקצוע" - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו.

 

דיני מקרקעין ונדל"ן

מקרקעין

קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה;

עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה היא עסקה מורכבת, מרובת צדדים ומועדת לקשיים לא מעטים. כאשר בעל המקרקעין איננו מעוניין (מחמת חוסר עניין, ידע, יכולת או מימון) לבנות על חלקתו בעצמו, הוא מתקשר עם קבלן. לפי העסקה, הקבלן יבנה מבנה על הקרקע, ובתמורה לשירותי הבנייה הוא יקבל חלק מיחידות דיור. למעשה העסקה כוללת שני מרכיבים: קבלנות (פעולת הבנייה), ומכר (העברת חלק מהדירות לקבלן).
המימון לבניה יכול להיעשות על ידי הון עצמי, הלוואה מבנק, תמורת בטוחה, או מכירת יחידות דיור אשר טרם נבנו ללקוחות חיצוניים. הקושי הוא כאשר חוליה אחת בעסקה איננה עומדת בנדרש ממנה. כך למשל, אי השלמת העסקה מצד הקבלן תותיר את בעל המקרקעין עם שלד הבניין ואת יתר הרוכשים עם התחייבות למכר, כשהבנק נושף בעורפם. בכדי להיחלץ מהסבך המשפטי הזה אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי ומהימן.

שכירות

זכות שהוקנתה בתמורה (להלן - דמי שכירות), להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות.

חכירה

שכירות העולה על 5 שנים; חכירה לדורות: שכירות העולה על 25 שנים . בישראל, חלק גדול מהמקרקעין מוחזק בידי מנהל מקרקעי ישראל ולכן מרבית מעסקאות המקרקעין בארץ הן של חכירה לדורות, דהיינו 49 שנה, אם אפשרות להכפיל את התקופה ל- 98 שנה.

בעלות במקרקעין

הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם.

עסקה במקרקעין

הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה. עסקה במקרקעין טעונה רישום; עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

החזקה במקרקעין

המחזיק במקרקעין זכאי לדרוש מכל מי שאין לו זכות לכך שיימנע מכל מעשה שיש בו משום הפרעה לשימוש במקרקעין ושיסלק כל דבר שיש בו משום הפרעה כזאת. המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין.

שיתוף במקרקעין

מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם. כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף, אלא אם הוסכם אחרת.

בית משותף

בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים;
רכוש משותף בבית משותף הוא כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.
לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסויים ברכוש המשותף של אותו בית משותף.

זכות קדימה

כשמה, מקנה לבעליה זכות ראשונים לרכוש את הנכס בו מדובר. מדובר בהתחייבות שלוקח על עצמו בעל נכס, המגבילה את יכולתו להעביר את הנכס בכך שעליו לבדוק אם אדם אחר ספציפי מעוניין לרכשו. זכות הקדימה מהווה זכות קניינית והיא מתפרסמת גם בספרי הטאבו על מנת שתהיה לה פומביות.

זכות קדימה בין בני זוג

מקרקעין שהם בבעלות משותפת של בני זוג, והם משק חקלאי או בית עסק המתנהלים על ידיהם כמשותף או דירה המשמשת להם מגורים, לא יהיה בן זוג זכאי להעביר חלקו לאחר אלא אם הציע אותו תחילה לבן-זוגו.

זיקת הנאה

זיקת הנאה היא שיעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה זכות להחזיק בהם. לבעל זכות קניינית של זיקת הנאה בנכס, אין את הזכות להחזיק פיזית בנכס אלא רק את הזכות לעשות או להטיל הגבלה על עשייה במקרקעין.
מי הזכאים לזיקת הנאה? ישנם סוגים שונים של זיקת הנאה- לטובת אדם, לטובת קבוצת אנשים או לטובת הציבור כולו.
דוגמאות:
- זיקת הנאה לטובת מקרקעין– בית אשר חסום על ידי בתים אחרים ולכן אין לו גישה ישירה לכביש, תהיה לבעל הבית זכות של זיקת הנאה למעבר דרך השטח החוסם. במקרה זה אין זיקת ההנאה תלויה בבעלים הספציפיים של הבית אלא היא ניתנת למחזיק במקרקעין.
- זיקת הנאה לסוג בני אדם– לדוגמא, מעבר דרך שטח פרטי לבית כנסת, זיקת ההנאה הינה לטובת ציבור המתפללים.

דירות מוגנת

מחמת מצוקת הדיור שהיתה בזמנו, התערב המחוקק המנדטורי בשוק הדיור, וקבע שבמצבים מסויימים שכירות רגילה תהפוך לדיירות מוגנת, וכתוצאה מכך יחולו הסדרים שונים על יחסי המשכיר - שוכר, שבהם כוחו של השוכר חזק בהרבה מאשר כוחו של שוכר רגיל (לכן כיום נהוג להדגיש בחוזי השכירות, שהשכירות איננה מוגנת).

סדר דין פלילי

פשע

עבירה שנקבע לה עונש מאסר העולה על תקופה של שלוש שנים.

עוון

עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד – קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום;

חטא

עבירה שנקבע לא עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום.

ישיבת הקראה

מקריאים לנאשם בבית המשפט את כתב האישום. לאחר מכן משיב הנאשם לכתב האישום שהוגש נגדו.

ישיבת הוכחות

השלב בהליך המשפטי בו מובאות הראיות ונשמעים העדים.

הכרעת דין

בתום בירור האשמה יחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב על זיכוי הנאשם , או אם מצא אותו אדם אשם, על הרשעתו.

גזר דין

בתום הטענות לעניין העונש יגזור בית המשפט את דינו של הנאשם.

פסק הדין

מורכב מהכרעת דין [החלטת בית המשפט בסוף ההליך, בה מודיע בית המשפט לנאשם האם נמצא זכאי או שמא הורשע] וגזר הדין [קביעת העונש].

מעצר ימים

מעצר לצורכי חקירה שמתבצע טרם הגשת כתב האישום.

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

מעצר לאחר הגשת כתב האישום ועד תום ההליכים המשפטיים בעניינו של הנאשם

נשיאת מאסר בעבודות שרות

מקום בו בית משפט גזר על אדם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להחליט שהנאשם ירצה את עונשו, כולו או חלקו, בעבודות שירות.

עבודות שרות לתועלת הציבור

בית המשפט שהרשיע אדם, ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי לחייבו לבצע, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת הציבור או הזולת.

עיכוב הליכים

בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום, ולפני הכרעת דין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט.

חיסיון בפני הפללה עצמית

אם בתשובות שהנחקר נדרש לתת יש כדי להעמידו בסיכון ממשי שיואשם בפלילים, אזי אין הוא חייב להשיב לשאלות.

זכות השתיקה

כאשר עד הופך לחשוד בביצוע עבירה, קמה לו זכות רחבה עוד יותר - לשתוק בחקירתו מבלי לומר דבר, אף ביחס לשאלות שאילו היה עד, היה מחויב עפ"י החוק להשיב עליהן. הזכות לאזהרה על החוקר להזהיר את החשוד לפני החקירה שהוא לא חייב להשיב לשאלות, אך שתיקתו תשמש ראיה נגדו.

עיכוב מול מעצר

הן עיכוב והן מעצר מוגדרים בחוק כהגבלת חירות לצורך ההליך הפלילי, המוגבלת במקום ובזמן. אולם, משמעות העיכוב היא הגבלת חירות לתקופה קצרה יותר ולמטרה מוגדרת יותר ממעצר.

הסדר הטיעון

הסכם בין התביעה להגנה. במסגרתו הנאשם מודה בעובדות שמגבשות את האישום [ולא בהכרח בכל האישומים] והתביעה בתמורה נוקטת בצעדים שעשויים להטיב עם הנאשם בהליך הפלילי [ביטול חלק מהאישומים בכתב האישום, פשרה על עונש נמוך יותר וכו'].
ביהמ"ש יראה את ההסדר לראשונה בשלב ההודאה באשמה. ההסדר מפסיק את הליך בירור העובדות.

צור קשרבטלפון:    95 95 33 8 04
בחרום:    84 48 261 052
במייל:    sroradv@gmail.com
סניף ראשי:    המגינים 32, חיפה
סניף ת"א:     פנחס רוזן 72 ת"א
המשרד ממוקם בקומת קרקע,
עם גישה מלאה לנכים וחניון צמוד
פריסת שרות: אזור הצפון והמרכזdata
Website by ווב לאב עיצוב ובניית אתרים